Izbori

SKUPŠTINA je najveći organ CDT-a i čine je svi članovi/ice organizacije.

NADZORNI ODBOR (NO) je tročlani organ CDT-a koji bira Skupština na period od dvije godine. Članovi ne smiju biti zaposleni u organizaciji niti od CDT-a primati bilo kakav oblik finansijske pomoći.
UPRAVNI ODBOR (UO) je organ CDT-a koji donosi strateške odluke u organizaciji.